Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego FELT-DESIGN.PL

FELT-DESIGN – serwis internetowy działający pod adresem www.felt-design.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma Felt-Design Elżbieta Czerniejewska, ul. 11 Listopada 23/21, 62-510 Konin.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonano w dniu 03.03.2017r.
REGON: 366705837, NIP: 6651238875.

Konta Bankowe:
mBank – 23114020040000370272221958

e-mail: info@felt-design.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stronami umowy są:
a) Właściciel sklepu internetowego FELT-DESIGN, prowadzonego pod adresem URL http://felt-design.pl/, Felt-Design Elżbieta Czerniejewska, ul. 11 Listopada 23/21, 62-510 Konin, NIP:6651238875, zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.
b) Osoba składająca zamówienie, zwana dalej KUPUJĄCYM lub KLIENTEM.
2. KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep internetowy FELT-DESIGN.PL prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

II. ZAMÓWIENIA
1. Zamieszczona na stronie sklepu informacja o produkcie wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert SPRZEDAJĄCEMU.
2. Zamówienia przyjmowane są na stronach internetowych sklepu (wypełnienie przez KUPUJĄCEGO odnośnego formularza lub poprzez dokonanie rejestracji konta klienta) albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
3. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY każdorazowo zamieszcza wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane, a w szczególności: swoje dane osobowe konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży, informacje o adresie odbiorcy, adresie poczty elektronicznej, telefon, nazwę towaru, ilość.
4.  KUPUJĄCY może dokonać rejestracji konta klienta w sklepie, wykorzystując odpowiedni odnośnik „Rejestracja” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia. Regulamin zaakceptowany przez KUPUJĄCEGO podczas rejestracji znajduje zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży, dokonanych przez KLIENTA za pośrednictwem konta klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zmian niniejszego regulaminu KUPUJĄCY zostanie o nich poinformowany, a SPRZEDAJĄCY wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni na akceptację lub brak akceptacji zmian regulaminu. Brak akceptacji zmian regulaminu w wyznaczonym terminie będzie skutkował usunięciem z serwisu konta klienta.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
6. Przez zgłoszenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie serwisu i przesłanie go do www.felt-design.pl poprzez zatwierdzenie.
7. Poprawnie złożone zamówienie zawiera:
– co najmniej jeden produkt wraz z ceną
– dane kontaktowe i adresowe zamawiającego odbiorcy i płatnika
– koszt transportu
– sposób płatności
8. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta, zawierającej numer złożonego zamówienia.
9. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY zostanie o tym fakcie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od przystąpienia do realizacji zamówienia. W tej sytuacji KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
10. Do każdego zrealizowanego zamówienia SPRZEDAJĄCY wystawia dokument sprzedaży w formie rachunku i dołącza do przedmiotu wysyłki

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1.Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju w sposób wybrany przez KUPUJĄCEGO za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora/przewoźnika.
1. Termin realizacji zamówienia, 4 dni od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym.
2. Koszt przesyłki pokrywa KUPUJĄCY. KUPUJĄCEGO obowiązują koszty przesyłki ustalone z uwzględnieniem opłat za przesyłkę pobieranych przez wybranego przez KUPUJĄCEGO operatora pocztowego.

IV. PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich.
2. KUPUJĄCY może dokonywać płatności według własnego wyboru, w następujący sposób:
a) przedpłata na konto – dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO
b) przesyłka płatna przy odbiorze
c) Rozliczenia za pośrednictwem systemu PayPal.
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. KUPUJĄCY ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, przy czym dla zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres SPRZEDAJĄCEGO: info@felt-design.pl

VI. REKLAMACJE
1. SPRZEDAJĄCY udziela na każdy zakupiony towar gwarancji na okres 3 miesięcy.
2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, przez kontakt mailowy info@felt-design.pl
3. Reklamacja rozpatrywana będzie w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od daty jej wpłynięcia.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przekazane dane osobowe do firmy Felt-Design Elżbieta Czerniejewska są objęte ochroną. Dane te mogą być wykorzystywane i przekazywane innym podmiotom (przewoźnikom) jedynie w celu realizacji zamówienia. Zbiór danych osobowych zgłoszony został do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Numer księgi: ???????, numer zgłoszenia: ????????

VIII. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie zdjęcia i teksty umieszczone na stronach sklepu internetowego www.felt-design.pl są własnością Felt-Design Elżbieta Czerniejewska. Kopiowanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

No comments yet.

Dodaj komentarz